قوانین و مقررات

1-درصورت معیوب بودن قطعات فورا به مرکز ما اطلاع دهید ضمنا قطعه نباید از حالت اولیه خارح شده باشد

2-هر گونه شکسته شدن و یا خش برداشتن قطعه شامل تعویض نمی باشد.

3-درصورت انصراف از خرید باید فورا اطلاع بدهید بعد از ارسال در صورت انصراف هزینه پستی کالا به عهده خریدار می باشد